HISTORIA I PROFIL CZASOPISMA


„Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” (w skrócie – „Biuletyn WAT”) jest czasopismem naukowym ukazującym się od 1952 roku jako miesięcznik, a od 2006 roku jako kwartalnik.

Do 1990 roku wydawany był pod tytułem „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego” (ISSN 0366-4988). W 1991 roku skrócono tytuł czasopisma do „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” (ISSN 1234-5865).

„Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” publikuje artykuły z dziedziny nauk ścisłych i technicznych, w tym z: matematyki, fizyki, chemii, informatyki, automatyki i robotyki, mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, optoelektroniki, telekomunikacji, budownictwa, geodezji i kartografii oraz logistyki.

Publikacje te są między innymi rezultatem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Wojskowej Akademii Technicznej http://www.wat.edu.pl. Czasopismo zamieszcza także artykuły autorów z innych ośrodków naukowych – krajowych i zagranicznych.


JĘZYK PUBLIKACJI

Publikujemy prace w języku polskim i angielskim.


INDEKSACJA W BAZACH DANYCH

Obecnie „Biuletyn WAT” jest indeksowany w „Bazie danych o zawartości polskich czasopism technicznych"– BazTechw Index Copernicus oraz w bazie „Naukowe i Branżowe Polskie Czasopisma Elektroniczne" – Arianta w „Polskiej Bibliografii Naukowej” – PBNa także w wyszukiwarce tekstów naukowych Google Scholar .

Czasopismo jest również indeksowane w CAS, Chemical Abstracts Service (A division of the American Chemical Society, Columbus, Ohio, USA) na platformie SciFinder Coden: BWATFP

29.09.2016 r. „Biuletyn WAT” został przyjęty do międzynarodowej bazy  Directory of Open Access Journals (DOAJ).


PUNKTACJA MNiSW

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 grudnia 2016 roku, za publikację w czasopiśmie „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” przyznawane jest 8 punktów. Czasopismo jest zamieszczone w części B  Wykazu Czasopism Naukowych na 2016 rok    (poz. 298), stanowiącej załącznik do Komunikatu.

W poprzednich latach punktacja wyglądała następująco: 5 punktów (2011-2014 r.), 9 punktów (2010 r.), 6 punktów (2007-2009 r.), 4 punkty (2006 r.).


OCENA IC JOURNAL MASTER LIST

IC Journal Master List 2014 — ICV (Index Copernicus Value): 74.55 (wartość znormalizowana: 7.22).
IC Journal Master List 2013 — ICV 2013: 6.20.
IC Journal Master List 2012 — ICV 2012: 5.97.


OPEN ACCESS

„Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” należy do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki. Redakcja, realizując ideę „Otwartej Nauki”, udostępnia także w serwisie Platforma Otwartej Nauki w formie elektronicznej pełne teksty (od 2006 roku) opublikowanych artykułów.
Korzystanie z dostępu jest bezpłatne.

Licencja Creative Commons

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie  Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej / Bulletin of the Military University of Technology  są udostępniane na licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 ( CC BY-NC-ND 3.0), która zezwala na kopiowanie, przedstawianie i rozpowszechnianie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (czyli nietworzenia utworów zależnych), przy jednoczesnym odpowiednim oznaczeniu autorstwa utworu.OPŁATA ZA PROCES WYDAWNICZY

Publikacja w „Biuletynie WAT” nie wiąże się z żadnymi kosztami dla autorów. Redakcja nie pobiera opłat za zgłoszenie, opracowanie i publikację pracy.INFORMACJE DODATKOWE

W roku 2015 w „Biuletynie WAT” opublikowano 54 artykuły naukowe, w roku 2014 – 56.
 
Redakcja kwartalnika „Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej” deklaruje, że wersja papierowa czasopisma jest wersją pierwotną .